ഇനി അടി ഇല്ല : കോന്നി ബിലീവേഴ്സ്സില്‍ ഡി അഡിക്ഷന്‍ ക്ലിനിക്ക് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു

ഇനി അടി ഇല്ല
കോന്നി ബിലീവേഴ്സ്സില്‍ ഡി അഡിക്ഷന്‍ ക്ലിനിക്ക് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും, ബുക്കിങ്ങിനും വിളിക്കുക.ഫോൺ :87518 12345

PsyClinic – Inst. Of Mind & Behavior,

Believer’s Church Medical Center,

Konni, Kerala – 689 691

Phone – 0468 224 5666

Web – www.psyclinic.in 

error: Content is protected !!