ക്രിസ്മസ്- ന്യൂ ഇയർ ബംബർ ഒന്നാം സമ്മാനം താമരശേരിയിൽ വിറ്റ ടിക്കറ്റിന്:16 കോടിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം

Spread the love

ക്രിസ്മസ്- ന്യൂ ഇയർ  ബംബർ ഒന്നാം സമ്മാനം താമരശേരിയിൽ വിറ്റ ടിക്കറ്റിന്.ക്രിസ്മസ് – ന്യു ഇയര്‍ ബംപറിന്‍റെ ഒന്നാം സമ്മാനം കോഴിക്കോട് താമരശേരിയിൽ വിറ്റ ടിക്കറ്റിന്. പാലക്കാടുള്ള മധുസൂദനൻ എന്ന ഏജന്റിന്റെ താമരശ്ശേരിയിലുള്ള സബ് ഏജൻസിയിൽ നിന്നുമാണ് ടിക്കറ്റ് വിറ്റുപോയിരിക്കുന്നത്. XD 236433 എന്ന നമ്പറിനാണ് 16 കോടിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം.

 

രണ്ടാം സമ്മാനം ഒരു കോടി വീതം പത്ത് പേർക്ക് ലഭിക്കും. മൂന്നാം സമ്മാനം ഒരു ലക്ഷം വീതം 20 പേർക്ക്. നാലാം സമ്മാനം 5000, അഞ്ചാം സമ്മാനം 3000, ആറാം സമ്മാനം 2000, ഏഴാം സമ്മാനം 1000 എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റു സമ്മാനങ്ങൾ. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി മൂന്നു ലക്ഷം രൂപയും ലഭിക്കും. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ http://keralalotteries.com/ൽ ഫലം ലഭ്യമാകും

KERALA STATE LOTTERIES – RESULT
www.statelottery.kerala.gov.in PHONE:- 0471-2305230 DIRECTOR:- 0471-2305193
www.kerala.gov.in OFFICE:- 0471-2301740 EMAIL:- cru.dir.lotteries@kerala.gov.in
X’MAS NEW YEAR BUMPER-2022-2023 LOTTERY NO.BR-89th DRAW held on:- 19/01/2023,2:00 PM
AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM
1st Prize Rs :160000000/- 1) XD 236433 (THAMARASSERY)
Cons Prize-Rs :300000/- XA 236433 XB 236433 XC 236433 XE 236433 XG 236433
XH 236433 XJ 236433 XK 236433 XL 236433
2nd Prize Rs :10000000/- 1) XA 107077 (PAYYANUR)
2) XB 158053 (KANHANGAD)
3) XC 398288 (KOTTAYAM)
4) XD 422823 (VAIKKOM)
5) XE 213859 (PALAKKAD)
6) XG 323942 (PATTAMBI)
7) XH 226052 (GURUVAYOOR)
8) XJ 349740 (PALAKKAD)
9) XK 110254 (CHERTHALA)
10) XL 310145 (ADOOR)
3rd Prize Rs :100000/- 1) XA 174548 (ERNAKULAM)
2) XA 318789 (IRINJALAKUDA)
3) XB 107102 (PAYYANUR)
4) XB 308901 (MOOVATTUPUZHA)
5) XC 226859 (GURUVAYOOR)
6) XC 301642 (KANNUR)
7) XD 159389 (MOOVATTUPUZHA)
8) XD 347760 (PALAKKAD)
9) XE 375357 (KANNUR)
19/01/2023 17:03:31 IT Support : NIC Kerala Page 1
10) XE 399982 (PALAKKAD)
11) XG 110909 (CHERTHALA)
12) XG 203934 (KOZHIKKODE)
13) XH 238853 (PATTAMBI)
14) XH 329923 (NEYYATTINKARA)
15) XJ 100822 (THRISSUR)
16) XJ 429747 (THRISSUR)
17) XK 179300 (KANNUR)
18) XK 295287 (PALAKKAD)
19) XL 106907 (VAIKKOM)
20) XL 124050 (KOLLAM)
FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS
4th Prize-Rs :5000/- 0095 0155 0326 0422 0769
0966 0999 1145 1593 1705
1757 1781 1811 1850 1976
1988 2111 2219 2321 2430
2788 2833 2929 2942 2972
3340 3518 3563 3611 3851
4070 4237 4241 4381 5079
5212 5267 5364 5577 5700
5702 6293 6351 6393 6792
7121 7195 7426 7703 7841
7843 7996 8039 8083 8196
8241 8549 8836 8864 8921
9011 9043 9060 9111 9117
9127 9165 9367 9510 9765
9877 9909
5th Prize-Rs :3000/- 0374 0389 0494 0558 0617
0671 0847 0853 0969 1162
19/01/2023 17:03:31 IT Support : NIC Kerala Page 2
1605 2102 2216 2223 2477
2517 2863 2955 3048 3226
3433 3521 3800 4087 4293
4350 4504 4563 5217 5504
5750 5922 5947 6371 6562
7026 7123 7224 7388 7390
7663 7882 8071 8078 8178
8349 8570 8712 8713 8847
9167 9284 9295 9968
6th Prize-Rs :2000/- 0061 0892 1152 1393 1427
1441 1443 1504 1661 1702
1774 1849 1865 2176 2265
2306 2578 2673 2820 2841
2855 3022 3101 3212 3300
3450 3587 3604 3646 3696
3969 4278 4331 4689 4704
4857 4874 5356 5470 5646
5651 5745 5834 5979 6121
6214 6302 6372 6586 6838
7175 7230 7607 7706 7940
8010 8067 8279 8293 8873
8961 8990 9050 9099 9304
9311 9374 9416 9603 9633
9817 9970
7th Prize-Rs :1000/- 0028 0089 0126 0131 0170
0250 0337 0353 0370 0410
0429 0430 0539 0605 0673
0683 0689 0703 0729 0739
0777 0778 0784 0803 0919
19/01/2023 17:03:31 IT Support : NIC Kerala Page 3
0928 0970 1010 1022 1062
1166 1172 1185 1204 1224
1253 1374 1394 1461 1514
1549 1552 1581 1621 1711
1728 1740 1762 1777 1861
1870 1871 1892 2057 2181
2217 2255 2317 2387 2432
2495 2506 2516 2524 2565
2574 2604 2628 2736 2868
2910 2912 2914 2995 2997
3027 3046 3129 3188 3331
3369 3413 3422 3437 3525
3544 3565 3607 3629 3865
3900 3921 3941 3953 4125
4174 4221 4322 4407 4408
4418 4431 4464 4596 4645
4707 4769 4810 4941 4942
4959 5030 5061 5063 5070
5088 5136 5173 5229 5297
5307 5316 5392 5475 5523
5568 5589 5640 5663 5669
5679 5692 5726 5738 5829
5865 5866 5898 5960 6061
6066 6145 6157 6174 6223
6228 6249 6363 6395 6417
6459 6466 6513 6584 6736
6801 6877 6884 6983 6987
7063 7247 7270 7301 7312
7377 7417 7432 7437 7511
19/01/2023 17:03:31 IT Support : NIC Kerala Page 4
7518 7533 7563 7595 7613
7699 7740 7757 7788 7839
7852 7896 7923 7930 7951
7999 8016 8034 8074 8080
8143 8154 8190 8245 8276
8287 8327 8337 8427 8485
8489 8761 8831 8848 8932
9026 9029 9081 9090 9150
9199 9264 9273 9296 9329
9352 9365 9434 9480 9536
9544 9565 9611 9648 9667
9710 9714 9729 9742 9749
9776 9793 9911 9999

error: Content is protected !!