ഫിഫ വേള്‍ഡ് കപ്പ്‌ ഖത്തര്‍ 2022: കോന്നി കുട്ടീസ് റസിഡന്‍സ്സിയില്‍ ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് മാച്ച്(നവംബര്‍ 20 മുതല്‍ ഡിസംബര്‍ 18 വരെ ) 

Spread the love

ഫിഫ വേള്‍ഡ് കപ്പ്‌ ഖത്തര്‍ 2022: കോന്നി കുട്ടീസ് റസിഡന്‍സ്സിയില്‍ ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് മാച്ച്(നവംബര്‍ 20 മുതല്‍ ഡിസംബര്‍ 18 വരെ ) 

ആവേശത്തിര ഇരമ്പാന്‍ കോന്നിയുടെ മണ്ണില്‍ അവര്‍ എത്തുന്നു 
LIVE STREAM MATCH
4 K HD മികവോടെ
കോന്നി കുട്ടീസ് റസിഡന്‍സ്സിയില്‍ ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് മാച്ച്

KUTTIES RESIDENCY
MARKET JN.KONNI
PHONE : 0468 2244444,2242423,8281131423

“ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ്‌ ഖത്തർ   2022 “

 

1 November 21 Qatar vs Ecuador Al Bayt Stadium 3.30 pm
3 November 21 Senegal vs Netherlands Khalifa International Stadium 9:30 pm
2 November 21 England vs Iran Al Thumama Stadium 6:30 pm
4 November 22 USA vs Wales Al Rayyan Stadium 00:30 am
8 November 23 Argentina vs Saudi Arabia Lusail Stadium 00:30 am
7 November 22 Mexico vs Poland Ras Abu Aboud Stadium 9:30 pm
6 November 22 France vs Australia Education City Stadium 6:30 pm
5 November 22 Denmark vs Tunisia Al Janoub Stadium 3:30 pm
12 November 23 Spain vs Costa Rica Al Bayt Stadium 3.30 pm
11 November 23 Germany vs Japan Khalifa International Stadium 9:30 pm
10 November 23 Belgium vs Canada Al Thumama Stadium 6:30 pm
9 November 24 Morocco vs Croatia Al Rayyan Stadium 00:30 am
16 November 25 Brazil vs Serbia Lusail Stadium 00:30 am
15 November 24 Switzerland vs Cameroon Ras Abu Aboud Stadium 9:30 pm
14 November 24 Portugal vs Ghana Education City Stadium 6:30 pm
13 November 24 Uruguay vs South Korea Al Janoub Stadium 3.30 pm
20 November 25 England vs USA Al Bayt Stadium 3.30 pm
19 November 25 Wales vs Iran Khalifa International Stadium 9:30 pm
18 November 25 Qatar vs Senegal Al Thumama Stadium 6:30 pm
17 November 26 Netherlands vs Ecuador Al Rayyan Stadium 00:30 am
24 November 27 France vs Denmark Lusail Stadium 00:30 am
23 November 26 Tunisia vs Australia Ras Abu Aboud Stadium 9:30 pm
22 November 26 Argentina vs Mexico Education City Stadium 6:30 pm
21 November 26 Poland vs Saudi Arabia Al Janoub Stadium 3.30 pm
28 November 27 Belgium vs Morocco Al Bayt Stadium 3.30 pm
27 November 27 Croatia vs Canada Khalifa International Stadium 9:30 pm
26 November 27 Spain vs Germany Al Thumama Stadium 6:30 pm
25 November 28 Japan vs Costa Rica Al Rayyan Stadium 00:30 am
32 November 29 Portugal vs Uruguay Lusail Stadium 00:30 am
31 November 28 South Korea vs Ghana Ras Abu Aboud Stadium 9:30 pm
30 November 28 Brazil vs Switzerland Education City Stadium 6:30 pm
29 November 28 Cameroon vs Serbia Al Janoub Stadium 3.30 pm
36 November 29 Netherlands vs Qatar Al Bayt Stadium 3.30 pm
35 November 29 Ecuador vs Senegal Khalifa International Stadium 9:30 pm
34 November 29 Wales vs England Al Thumama Stadium 6:30 pm
33 November 30 Iran vs USA Al Rayyan Stadium 00:30 am
40 December 1 Poland vs Argentina Lusail Stadium 00:30 am
39 November 30 Saudi Arabia vs Mexico Ras Abu Aboud Stadium 9:30 pm
38 November 30 Tunisia vs France Education City Stadium 6:30 pm
37 November 30 Australia vs Denmark Al Janoub Stadium 3.30 pm
44 December 1 Japan vs Spain Al Bayt Stadium 3.30 pm
43 December 1 Costa Rica vs Germany Khalifa International Stadium 9:30 pm
42 December 1 Croatia vs Belgium Al Thumama Stadium 6:30 pm
41 December 2 Canada vs Morocco Al Rayyan Stadium 00:30 am
48 December 3 Cameroon vs Brazil Lusail Stadium 00:30 am
47 December 2 Serbia vs Switzerland Ras Abu Aboud Stadium 9:30 pm
46 December 2 South Korea vs Portugal Education City Stadium 6:30 pm
45 December 2 Ghana vs Uruguay Al Janoub Stadium 3.30 pm

ROUND-OF 16

Match Date Match Details Time Venue
49 December 3 1A vs 2B 8:30 pm Khalifa International Stadium
50 December 4 1C vs 2D 00:30 am Al Rayyan Stadium
51 December 5 1B vs 2A 00:30 am Al Bayt Stadium
52 December 4 1D vs 2C 8:30 pm Al Thumama Stadium
54 December 6 1G vs 2H 00:30 am Ras Abu Aboud Stadium
53 December 5 1E vs 2F 8:30 pm Al Janoub Stadium
56 December 7 1H vs 2G 00:30 am Lusail Stadium
55 December 6 1F vs 2E 8:30 pm Education City Stadium
QUARTERFINALS
57 December 10 W49 vs W50 00:30 am Lusail Stadium
58 December 9 W53 vs W54 8:30 pm Education City Stadium
59 December 11 W51 vs W52 00:30 am Al Bayt Stadium
60 December 10 W55 vs W56 8:30 pm Al Thumama Stadium
SEMIFINALS
61 December 14 W57 vs W58 00:30 am Lusail Stadium
62 December 15 W59 vs W60 00:30 am Al Bayt Stadium
THIRD-PLACE MATCH
63 December 17 L61 vs L62 8:30 pm Khalifa International Stadium
FINAL
64 December 18 W61 vs W62 8:30 pm Lusail Stadium

 

error: Content is protected !!