കോന്നിയില്‍ ഫാർമസിസ്റ്റിനെ ഉടന്‍ ആവശ്യം ഉണ്ട്

Spread the love

 

കോന്നിയിലെ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലേക്ക് ഫാർമസിസ്റ്റിനെ ഉടന്‍ ആവശ്യം ഉണ്ട് .(ഫുള്‍ ടൈം /പാര്‍ട്ട് ടൈം ).താല്പര്യം ഉള്ളവര്‍ ഉടന്‍ ബന്ധപ്പെടുക
ഫോണ്‍ : 9562425203

Pharmacist urgently needed in konni

Urgently required Pharmacist for medical shop in Konni.(full time/part time). Interested contact immediately. Phone : 9562425203

error: Content is protected !!