കോന്നി ഫിനാൻഷ്യൽ & സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സർവ്വീസ് സഹകരണ സംഘം

കോന്നി ഫിനാൻഷ്യൽ & സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സർവ്വീസ് സഹകരണ സംഘം
ക്ലിപ്തം നമ്പർ :പി റ്റി.308
കോന്നി
ഫോൺ :0468 2343343

 

നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന പലിശ നിരക്ക്, ചിട്ടി ഇടപാടുകൾ, വ്യക്തിഗത വായ്പ്പകൾ, കുടുംബ ശ്രീ സ്വാശ്രയ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് വിവിധ വായ്പ്പകൾ, സാമൂഹിക ഉന്നമനത്തിന് വിവിധ പദ്ധതികൾ.

 

ഉടന്‍ ആരംഭിക്കുന്ന ചിട്ടികള്‍ 

 

error: Content is protected !!