2022-ലെ അഗ്നിപഥ് പദ്ധതിയിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് പ്രക്രിയയുടെ ഉയർന്ന പ്രായ പരിധി വർധിപ്പിച്ചു

Spread the love

 

അഗ്നിപഥ്‌ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചതിന്റെ ഫലമായി, സായുധ സേനയിലെ എല്ലാ പുതിയ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റുകളുടെയും പ്രവേശന പ്രായം 17 ½ – 21 വയസ്സായി നിജപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് നടത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന വസ്തുത കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് , 2022-ലേക്കുള്ള നിർദിഷ്ട റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് പരിപാടിക്ക് ഒറ്റത്തവണ ഇളവ് അനുവദിക്കാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിച്ചു.

അതനുസരിച്ച്, 2022-ലെ അഗ്നിപഥ് പദ്ധതിയിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് പ്രക്രിയയുടെ ഉയർന്ന പ്രായപരിധി 23 വയസ്സായി ഉയർത്തി.

 

Raksha Mantri Shri Rajnath Singh today asserted that the AGNIPATH scheme is a golden opportunity for the Indian youth to join the Armed Forces and serve their motherland. In a statement, Shri Rajnath Singh, who is on a two-day visit to Jammu & Kashmir, said that many youths did not get the opportunity to join the Armed Forces, as recruitment process could not take place for last two years. Keeping in mind the future of the youth, Shri Rajnath Singh stated that the government, on the directions of Prime Minister Shri Narendra Modi, has increased the age limit for the recruitment of Agniveers from 21 years to 23 years for the recruitment cycle of 2022.

“The relaxation of age indicates that the Government cares for our youth. Department of Military Affairs, Ministry of Defence and the Services are committed to commence the recruitment process at the earliest. We invite the youth to join the Armed Forces and serve the Nation through AGNIPATH,” the Raksha Mantri.

Later, Raksha Mantri Shri Rajnath Singh attended the 9th Executive Council and 4th General Body meeting of Jawahar Institute of Mountaineering & Winter Sports (JIM&WS) at Pahalgam. In the presence of the Raksha Mantri and Lieutenant Governor, J&K Shri Manoj Sinha, the meeting deliberated on the ways to ensure smooth functioning of the institute and early resolution of pending issues.

The Raksha Mantri, in his address, lauded the rigorous training standards, excellent management, devotion and technical proficiency of the trainers and instructors that have established JIM&WS as one of the leading institutes in the country. He described mountaineering and allied activities as a sign of not just physical endurance, but also of mental toughness and enthusiasm.

Shri Rajnath Singh appreciated the increasing number of women participants in these activities, which once witnessed male dominance. He also acknowledged the differently-abled Divyangjans who are completing mountaineering expeditions with skill and enthusiasm. He made special mention of Indian mountaineer Ms Arunima Sinha who became the first woman amputee to scale Mount Everest with her firm determination. It is, therefore, very important that all training programmes in this institute are oversubscribed, he said.

Saying that the Government’s focus on increased public-private partnership in various fields has provided a new thrust to the country’s development, the Raksha Mantri suggested JIM&WS to join hands with the private sector in order to further their training programmes. “There are many technologies, expertise and innovations in the private sector which are not available with the public sector. Collaboration with the private sector will help JIM&WS to connect the people, especially the youth, with activities such as mountaineering and ensure local prosperity,” he said.

The Raksha Mantri exhorted the institute to further acquaint people, especially the youth, with mountaineering and winter sports through its various training programmes and infuse patriotism, courage & energy in them. He said, this will not only increase the popularity of these activities, but also generate employment opportunities, thereby giving a boost to local economy. This will also increase the participation of the local community and provide an opportunity to connect with their culture, he added. The Raksha Mantri stressed that local people should not just be a Sherpa, but partners in the national-cultural unity.

Shri Rajnath Singh reiterated the Government’s resolve of development of border areas to bolster national security and said that institutions like JIM&WS can help in carrying forward that vision and contribute to the progress of the country. Emphasising on the importance of environment protection, he called upon the institutions like JIM&WS to promote eco-sensitive tourism and contribute in saving nature. He concluded his address with the hope that JIM&WS will become one of the leading institutes of the world in the coming times.

On the occasion, the Raksha Mantri also inaugurated a Col KS Mall Boulder Climbing Wall and Himalayan Museum at the Institute. The aim of JIM&WS is to expose the youth to nature and develop their personality, character and confidence through adventure sports.

error: Content is protected !!