ചിത്രകലാ അധ്യാപക ഒഴിവ്

Spread the love

konnivartha.com : സാംസ്ക്കാരിക  വകുപ്പിനു കീഴിൽ വട്ടിയൂർക്കാവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗുരുഗോപിനാഥ് നടനഗ്രാമത്തിൽ ചിത്രകല അധ്യാപക ഒഴിവിൽ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

 

കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിയമനം. ഫൈനാർട്‌സിൽ ബിരുദാനന്തരദിരുദ യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളുടെ പകർപ്പും ബയോഡാറ്റയും സഹിതം സേക്രട്ടറി, ഗുരുഗോപിനാഥ് നടനഗ്രാമം, വട്ടിയൂർക്കാവ്- 695013 എന്ന വിലാസത്തിൽ മേയ് 25ന് മുമ്പ് അപേക്ഷിക്കണം. ഫോൺ: 0471-2364771, ഇ-മെയിൽ: secretaryggng@gmail.com

error: Content is protected !!