കോന്നി മണ്ഡലത്തിലെ 13 പൊതുമരാമത്ത് റോഡുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി 4.33 കോടി അനുവദിച്ചു

Spread the love

 

KONNIVARTHA.COM :കോന്നി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ 13 പൊതുമരാമത്ത് റോഡുകൾ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തുന്നതിനായി 4 കോടി 33 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചതായി അഡ്വ.കെ.യു. ജനീഷ് കുമാർ എംഎൽഎ അറിയിച്ചു.

താഴെ പറയുന്ന റോഡുകളിലാണ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുക

വകയാർ അതിരുങ്കൽ റോഡ് , ഊട്ടുപാറ മിച്ചഭൂമി കോളനി റോഡ് ,കാഞ്ഞിരപ്പാറ- കിഴക്കുപുറം -വടക്കുപുറം – വെട്ടൂർ റോഡ്,കോന്നി- വെട്ടൂർ-കുമ്പഴ റോഡ്,മണ്ണാറക്കുളഞ്ഞി- പുതുക്കുളം റോഡ്,അതിരുങ്കൽ – കുളത്തുമൺ-കല്ലേലി റോഡ്

 

വട്ടക്കാവ് – വെള്ളപ്പാറ- ഞക്കുകാവ് -ജോളി ജംഗ്ഷൻ റോഡ്,പൊതീപ്പാട് -മുണ്ടയ്ക്കൽ – കുമ്പളാംപൊയ്ക റോഡ് ,എരപ്പകുഴി-പ്രമാടം ടെമ്പിൾ റോഡ്,വട്ടക്കുളഞ്ഞി -പുലരി ജംഗ്ഷൻ റോഡ്,ചേരിമുക്ക് -പി എം റോഡ്,കുരിശുംമൂട് – കൊട്ടിപ്പിള്ളെത്ത് റോഡ്,നരിയാപുരം- വളവൂർകാവ് റോഡ്

 

നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ എല്ലാ പ്രധാന റോഡുകളും ഉന്നത നിലവാരത്തിലാക്കാനുള്ള ജോലികൾ ദ്രുതഗതിയിൽ നടത്തിവരികയാണ്. അതോടൊപ്പം അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ കൂടി അടിയന്തിരമായി നടത്താനാണ് തുക അനുവദിപ്പിച്ചതെന്നും, ജോലികൾ അനുകൂല കാലാവസ്ഥയിൽ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ നിർദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും എംഎൽഎ അറിയിച്ചു

error: Content is protected !!