കേരളത്തിന്‍റെ വന-വൃക്ഷ സമ്പത്ത് 33 -75 % ത്തിനു ഇടയിൽ മാത്രം

Spread the love

Forest Survey report 2021 released; increase of 2,261 sq km in the total forest and tree cover of the country in last two years.

Area-wise Madhya Pradesh has the largest forest cover in the country

Maximum increase in forest cover witnessed in Andhra Pradesh (647 sq km) followed by Telangana (632 sq km) and Odisha (537 sq km).

17 states/UT’s have above 33 percent of the geographical area under forest cover.

Total carbon stock in country’s forest is estimated to be 7,204 million tonnes, an increase of 79.4 million

Total mangrove cover in the country is 4,992 sq km, an increase of 17 sq Km observed

 

KONNIVARTHA.COM : രാജ്യത്തിന്റെ വന-വൃക്ഷ സമ്പത്ത് വിലയിരുത്തുന്നതിനു വേണ്ടി  ഫോറസ്റ്റ് സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ (എഫ്‌എസ്‌ഐ) തയ്യാറാക്കിയ ‘ഇന്ത്യ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2021’  കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി, വനം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രി ഭൂപേന്ദർ യാദവ് ഇന്ന് പ്രകാശനം ചെയ്തു.

 

 

രാജ്യത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വിസ്തൃതിയുടെ 24.62 ശതമാനം വരുന്ന 80.9 ദശലക്ഷം ഹെക്ടറാണ് രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്തം വനവും മരങ്ങളുമെന്ന്  സർവേ ഫലങ്ങൾ പങ്കു വച്ചുകൊണ്ടു മന്ത്രി പറഞ്ഞു. 2019 ലെ വിലയിരുത്തലുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്തം വനത്തിലും മരങ്ങളിലും 2,261 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വർദ്ധനയുണ്ട്.

 

17 സംസ്ഥാനങ്ങൾ/ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ  വനമേഖലയുടെ കാര്യത്തിൽ  ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വിസ്തൃതിയുടെ 33 ശതമാനത്തിനും  മുകളിലാണ്.ഇതിൽ, കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള 12 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും  /കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും  33 ശതമാനത്തിനും 75 ശതമാനത്തിനും ഇടയിലാണ് വനമേഖലയുള്ളത്.

വനമേഖല, മരങ്ങൾ, കണ്ടൽ കാടുകൾ , ഇന്ത്യൻ  വനങ്ങളിലെ കാർബൺ സ്റ്റോക്ക്, കാട്ടുതീ നിരീക്ഷണം, കടുവ സംരക്ഷണ മേഖലകളിലെ വനമേഖല, എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ISFR-2021 നൽകുന്നു.വനവിസ്തൃതിയിൽ വർധന കാണിക്കുന്ന ആദ്യ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശും  തെലങ്കാനയും ഒഡീഷയുമാണ്. പ്രാദേശിക  അടിസ്ഥാനത്തിൽ മധ്യപ്രദേശിലാണ് രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനമുള്ളത്. റിപ്പോർട്ടിന്റെ പൂർണ രൂപം  ഇനിപ്പറയുന്ന URL-ൽ ലഭ്യമാണ്: https://fsi.nic.in/forest-report-2021-details  

The ISFR-2021 provides information on forest cover, tree cover, mangrove cover, growing stock, carbon stock in India’s forests, forest fire monitoring, forest cover in tiger reserve areas, above ground estimates of biomass using SAR data & climate change hotspots in Indian forests.

MAJOR FINDINGS

  • The total forest and tree cover of the country is 80.9 million hectare which is 24.62 percent of the geographical area of the country. As compared to the assessment of 2019, there is an increase of 2,261 sq km in the total forest and tree cover of the country. Out of this, the increase in the forest cover has been observed as 1,540 sq km and that in tree cover is 721 sq km.
  • Increase in forest cover has been observed in open forest followed by very dense forest. Top three states showing increase in forest cover are Andhra Pradesh (647 sq km) followed by Telangana (632 sq km) and Odisha (537 sq km).
  • Area-wise Madhya Pradesh has the largest forest cover in the country followed by Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, Odisha and Maharashtra. In terms of forest cover as percentage of total geographical area, the top five States are Mizoram (84.53%), Arunachal Pradesh (79.33%), Meghalaya (76.00%), Manipur (74.34%) and Nagaland (73.90%).
  • 17 states/UT’s have above 33 percent of the geographical area under forest cover. Out of these states and UT’s, five states/UTs namely Lakshadweep, Mizoram, Andaman & Nicobar Islands, Arunachal Pradesh and Meghalaya have more than 75 percent forest cover while 12 states/UTs namely Manipur, Nagaland, Tripura, Goa, Kerala, Sikkim, Uttarakhand, Chhattisgarh, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, Assam, Odisha, have forest cover between 33 percent to 75 percent.
  • Total mangrove cover in the country is 4,992 sq km. An increase of 17 sq Km in mangrove cover has been observed as compared to the previous assessment of 2019. Top three states showing mangrove cover increase are Odisha (8 sq km) followed by Maharashtra (4 sq km) and Karnataka (3 sq km).
  • Total carbon stock in country’s forest is estimated to be 7,204 million tonnes and there an increase of 79.4 million tonnes in the carbon stock of country as compared to the last assessment of 2019. The annual increase in the carbon stock is 39.7 million tonnes.

 

METHODOLOGY

In tune with the Government of India’s vision of digital India and the need for integration of digital data sets, FSI has adopted using the vector boundary layers of various administrative units upto districts level as provided by Survey of India along with digital open series topo sheets, in order to ensure comprehensive compatibility with the geographical areas as reported in Census, 2011.

The biennial assessment of forest cover of the country using mid-resolution Satellite data is based on interpretation of LISS-III data from Indian Remote Sensing satellite data (Resourcesat-II) with a spatial resolution of 23.5 meters with the scale of interpretation 1:50,000 to monitor forest cover and forest cover changes at District, State and National level.

This information provides inputs for various global level inventories, reports such as GHG Inventory, Growing Stock, Carbon Stock, Forest Reference Level (FRL) and international reporting to UNFCCC targets under CBD Global Forest Resource Assessment (GFRA) for planning and scientific management of forests.

Satellite data for the entire country was procured from NRSC for the period October to December 2019. The satellite data interpretation is followed by rigorous ground truthing. Information from other collateral sources are also used to improve the accuracy of the interpreted image.

The accuracy level achieved in the current assessment is the significantly high. The accuracy of forest cover classification has been assessed 92.99%. The accuracy of classification between forest and non-forest classes has been assessed 95.79% against internationally accepted accuracy of classification of more than 85%. A rigorous QC & QA exercise was also carried out.

 

OTHER SIGNIFICANT FEATURES of ISFR 2021

In the present ISFR 2021, FSI has included a new chapter related to the assessment of forest cover in the Tiger Reserves, Corridors and Lion conservation area of India. In this context, the decadal assessment of change in forest cover within Tiger Reserves, Corridors and Lion conservation area helps in assessing the impact of conservation measures and management interventions that have been implemented over the years.

For decadal assessment, change in forest cover, during the period between ISFR 2011 (data period 2008 to 2009) and the current cycle (ISFR 2021, data period 2019-2020) within each Tiger Reserves has been analysed.

A new initiative of FSI has also been documented in the form of a chapter, where the ‘Above Ground Biomass’ has been estimated. FSI, in collaboration with Space Application Centre (SAC), ISRO, Ahmedabad, initiated a special study for estimation of Above Ground Biomass (AGB) at pan-India level, using L- band of Synthetic Aperture Radar (SAR) data. The results for the States of Assam and Odisha (as well as AGB maps), were presented earlier in ISFR 2019.   The interim results for AGB estimates (and AGB maps) for the entire country are being presented as a new chapter in ISFR 2021. The detailed report will be published after completion of the study.

 

FSI in collaboration of with Birla Institute of Technology & Science (BITS) Pilani, Goa Campus has performed a study based on ‘Mapping of Climate Change Hotspots in Indian Forests’. The collaborative study was carried out with the objective to map the climatic hotspots over the forest cover in India, using computer model-based projection of temperature and rainfall data, for the three future time periods i.e. year 2030, 2050 and 2085.

 

The report also contains information on various parameters State/UT wise. Special thematic information on forest cover such as hill, tribal districts, and north eastern region has also been given separately in the report.

It is expected that the information given in the report would provide valuable information for policy, planning and sustainable management of forest and tree resources in the country.

error: Content is protected !!