പ്രമാടം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് സമീപം 20 സെന്റ് വസ്തു ഉടൻ വിൽപ്പനയ്ക്ക്

Spread the love

 

പ്രമാടം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് സമീപം ജോളി ജങ്ഷനിൽ നിന്നും പൂങ്കാവ് രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് ഉള്ള റോഡിൽ നിന്നും 100 മീറ്റർ ഉള്ളിൽ എല്ലാ വിധ സൗകര്യം ഉള്ള 20 സെന്റ് വസ്തു ഉടൻ വിൽപ്പനയ്ക്ക്. താല്പര്യം ഉള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക :
ഫോൺ :7012675225
Whatsapp number +966557825866

error: Content is protected !!