ഡി. സോമരാജൻ (റിട്ട. ഹവിൽദാർ ) 77 അന്തരിച്ചു

ഡി. സോമരാജൻ (റിട്ട. ഹവിൽദാർ ) 77 മരണപ്പെട്ടു.

മുറിഞ്ഞകൽ ഉടയൻവാതുക്കൽ ഡി. സോമരാജൻ (റിട്ട. ഹവിൽദാർ ) 77 മരണപ്പെട്ടു. സംസ്ക്കാരം ഇന്ന് വൈകിട്ട് 4 മണിയ്ക്ക് വീട്ടുവളപ്പിൽ

error: Content is protected !!