തിരുവനന്തപുരം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ATIAL കമ്പനിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കും

തിരുവനന്തപുരം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം
ATIAL കമ്പനിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കും.

തിരുവനന്തപുരം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ഇന്ന് അർദ്ധ രാത്രി മുതൽ ATIAL കമ്പനിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കും.

അന്താരാഷ്ട്ര ടെർമിനൽ – 2 ൽ മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നു. വർഷങ്ങളായി അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ഷോപ്പുകൾ അടക്കം ഉടൻ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കും. പ്രവാസികളെ അടക്കം നിരന്തരം വേട്ടയാടുന്ന യൂസർ ഫീ എന്ന തലവേദനയും ഇവിടെ നിന്നും ഉടൻ ഒഴിവാക്കും.

 

error: Content is protected !!