പി എസ്സ് സി പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ഓഫീസ് അറിയിപ്പ്

ലോവര്‍ ഡിവിഷന്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് (പാര്‍ട്ട് 1)റാങ്ക് പട്ടിക റദ്ദായി

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ എന്‍.സി.സി/ സൈനികക്ഷേമ വകുപ്പില്‍ ലോവര്‍ ഡിവിഷന്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് (പാര്‍ട്ട് 1 ) ഡറക്ട് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് (വിമുക്ത ഭടന്‍മാര്‍ക്ക് മാത്രം) (കാറ്റഗറി നമ്പ.372/15) തസ്തികയിലേക്ക് 9940-16580/ രൂപ ശമ്പള നിരക്കില്‍ 20/02/2018 തീയതിയില്‍ നിലവില്‍ വന്ന 140/18/ഡിഒഎച്ച് നമ്പര്‍ റാങ്ക് പട്ടിക 04/08/2021 അര്‍ദ്ധരാത്രിയോടെ നിശ്ചിത കാലാവധിയും അധിക കാലാവധിയും പൂര്‍ത്തിയായതിനെതുടര്‍ന്ന് 05/08/2021 തീയതി പൂര്‍വ്വാഹ്നം മുതല്‍ റദ്ദായിരിക്കുന്നതായി കേരള പബ്ലിക് സര്‍വ്വീസ് കമ്മീഷന്‍ ജില്ലാ ഓഫീസര്‍ അറിയിച്ചു.

ലോവര്‍ ഡിവിഷന്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് റാങ്ക് പട്ടിക റദ്ദായി

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ വിവിധ വകുപ്പുകളില്‍ ലോവര്‍ ഡിവിഷന്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് (കാറ്റഗറി നമ്പര്‍.414/16) തസ്തികയിലേക്ക് 19000-43600 രൂപ ശമ്പള നിരക്കില്‍ 02/04/2018 തീയതിയില്‍ നിലവില്‍ വന്ന 27118/ഡിഒഎച്ച് നമ്പര്‍ റാങ്ക് പട്ടിക 04/08/2021 അര്‍ദ്ധരാത്രിയോടെ നിശ്ചിത കാലാവധിയും അധിക കാലാവധിയും പൂര്‍ത്തിയായതിനെതുടര്‍ന്ന് 05/08/2021 തീയതി പൂര്‍വ്വാഹ്നം മുതല്‍ റദ്ദായിരിക്കുന്നതായി കേരള പബ്ലിക് സര്‍വ്വീസ് കമ്മീഷന്‍ ജില്ലാ ഓഫീസര്‍ അറിയിച്ചു.

ഡ്രൈവര്‍ ഗ്രേഡ് 2 റാങ്ക് പട്ടിക റദ്ദായി

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ എന്‍.സി.സി/ സൈനികക്ഷേമ വകുപ്പില്‍ ഡ്രൈവര്‍ ഗ്രേഡ് 2 (എച്ച്ഡിവി) (വിമുക്ത ഭടന്‍മാര്‍ക്ക് മാത്രം) (കാറ്റഗറി നമ്പര്‍ 533/15) തസ്തികയിലേക്ക് 9190-15780/ രൂപ ശമ്പള നിരക്കില്‍ 08/03/2018 തീയതിയില്‍ നിലവില്‍ വന്ന 195/2018/എസ്എസ് 2 നമ്പര്‍ റാങ്ക് പട്ടിക 04/08/2021 അര്‍ദ്ധരാത്രിയോടെ നിശ്ചിത കാലാവധിയും അധിക കാലാവധിയും പൂര്‍ത്തിയായതിനെ തുടര്‍ന്ന് 05/08/2021 തീയതി പൂര്‍വ്വാഹ്നം മുതല്‍ റദ്ദായിരിക്കുന്നതായി കേരള പബ്ലിക് സര്‍വ്വീസ് കമ്മീഷന്‍ ജില്ലാ ഓഫീസര്‍ അറിയിച്ചു.

error: Content is protected !!