അരുവാപ്പുലം ബാങ്കില്‍ നിന്നും ഏഴായിരം കശുമാവ് തൈകൾ കർഷകർക്ക് വിതരണം ചെയ്തു

 

കോന്നി വാര്‍ത്ത ഡോട്ട് കോം : കേരള സംസ്ഥാന കശുമാവ് കൃഷി വികസന ഏജൻസിയും അരുവാപ്പുലം ഫാർമേഴ്സ് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കും സംയുക്തമായി ഏഴായിരം കശുമാവ് ഗ്രാഫ്റ്റ് തൈകൾ കർഷകർക്ക് വിതരണം ചെയ്തു.

കാർഷിക സർവകലാശാല ഗവേഷണത്തിലൂടെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത അത്യുല്പാദന ശേഷിയുള്ളതും പൊക്കം കുറഞ്ഞതും അധികം പടരാത്തതുമായ മുന്തിയയിനം തൈകളാണ് നൽകിയത്. ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് കോന്നി വിജയകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ബോർഡ് അംഗം
ജോജുവർഗ്ഗീസ്, എം കെ പ്രഭാകരൻ, സലിൽ വയലാത്തല, എസ്സ് .ശിവകുമാർ,
ഡി കെ . ബിനുമോൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

error: Content is protected !!