കോന്നി വാര്‍ത്ത ഡോട്ട് കോം

Spread the love

കോന്നിയുടെ സ്വന്തം ഓണ്‍ലൈന്‍ ന്യൂസ് പോര്‍ട്ടല്‍ കോന്നി വാര്‍ത്ത ഡോട്ട് കോം ഓണ്‍ലൈന്‍ ന്യൂസ് പോര്‍ട്ടലിലേക്ക് സ്വാഗതം വാര്‍ത്തകള്‍ വിശേഷങ്ങള്‍ അറിയിപ്പുകള്‍ കൃത്യമായ വിശകലനത്തോടെ വേഗത്തില്‍ ജനതയിലേക്ക് സ്വാഗതം*

www.konnivartha.com

( *konni first internet media* ) ജന നന്മയില്‍ അധിഷ്ഠിതമായ ജനകീയ വാര്‍ത്തകള്‍ കോന്നി വാര്‍ത്ത ഡോട്ട് കോം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പര്‍ : 26 ,കോന്നി ഫോണ്‍ : 8281888276 (വാട്സ് ആപ്പ് )

 

error: Content is protected !!