അമൃത ഉത്പന്നങ്ങള്‍ക്ക് കേരളത്തിലുടനീളം ഡീലേഴ്സ്സിനെ ആവശ്യമുണ്ട്

Spread the love

രുചി ഭേദങ്ങള്‍ക്ക് അമൃത സ്പര്‍ശം

അമൃത മൈദ ,സൂചി , ആട്ട ഉത്പന്നങ്ങള്‍ക്ക് കേരളത്തിലുടനീളം ഡീലേഴ്സ്സിനെ ആവശ്യമുണ്ട്

ബന്ധപ്പെടുക 
Myfood Roller Flour Factory
Mylapra Town (p.o ) Pathanamthittta (dist ) ,keralam
(A Unit Of Mylapra Service Co-op. Bank Ltd
phone: +91 468-2223740 , 2320877
email : amruthamyfood@gmail.com
Customer Care:+91 9847324999

 

error: Content is protected !!