കോന്നി ( പ്രെറ്റി വോഗ്‌ – innerwear & Cosmetics )വനിതാ ജോലിക്കാരെ ആവശ്യം ഉണ്ട്

 

കോന്നി ( പ്രെറ്റി വോഗ്‌ – innerwear & Cosmetics )വനിതാ ജോലിക്കാരെ ആവശ്യം ഉണ്ട്. പ്രൊഡക്ടിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നല്ല രീതിയിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും കഴിവുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന. പ്രവർത്തനം സമയം 9.30 AM to 6.30 PM. ശമ്പളം 8000 INR
ഫോണ്‍ : 7829798098

error: Content is protected !!