ശബരിമല മകരവിളക്ക് ഉത്സവത്തിന് സമാപനം കുറിച്ച്മഹാഗുരുതി നടന്നു

 

ശബരിമല മകരവിളക്ക് ഉത്സവത്തിന് സമാപനം കുറിച്ച് മാളികപ്പുറം മണിമണ്ഡപത്തിന് സമീപം നടത്തിയ മഹാഗുരുതി@കോന്നി വാര്‍ത്ത ഡോട്ട് കോം

error: Content is protected !!