കോന്നി അതുമ്പുംകുളത്ത് എല്ലാവിധ സൗ​കര്യം ഉള്ള വീട് ഉടന്‍ വില്‍പ്പനയ്ക്ക്

Spread the love

കോന്നി അതുമ്പുംകുളത്ത് 25 സെന്‍റ് സ്ഥലവും 4 ബെഡ് റൂമോട് കൂടിയ എല്ലാ സൗ​കര്യവും   ഉള്ള വീട് വില്‍പ്പനയ്ക്ക് . താല്‍പര്യം ഉള്ളവര്‍ മാത്രം ഉടന്‍ ബന്ധപ്പെടുക
Ph no.9366098451/8943180164

Fully Furnished House For Sale In Konni Athumbumkulam

25 cents land for sale in Konni Athumbumkulam, 4 bedroom house with all amenities for sale. Only those who are interested should contact us immediately
Ph no.9366098451 / 8943180164

error: Content is protected !!