അരുവാപ്പുലം പഞ്ചായത്ത് ഇടതുപക്ഷം പിടിച്ചെടുത്തു

അരുവാപ്പുലം പഞ്ചായത്ത് ഇടതുപക്ഷം പിടിച്ചെടുത്തു MULAKUKODI THOTTAM 3 മണിയമ്മ രാമചന്ദ്രന്‍ നായര്‍ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ LDF 540 KUMMANNOOR 4 ഷീബ സുദീര്‍ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റ്) LDF 381 KOKKATHODU 1 വി. കെ .രഘു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റ്) LDF 526 NELLICKAPPARA 1 ജോജു വർഗീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റ്) LDF 406 KALLELI THOTTAM 4 സിന്ധു പി … Continue reading അരുവാപ്പുലം പഞ്ചായത്ത് ഇടതുപക്ഷം പിടിച്ചെടുത്തു