സെര്‍വര്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ടെന്‍ഡര്‍ ക്ഷണിച്ചു

 

പത്തനംതിട്ട ജനറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ഒ.പി/ഐ.പി കൗണ്ടറുകളില്‍ സെര്‍വര്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പരിചയ സമ്പന്നരായ വ്യക്തികള്‍, സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവരില്‍ നിന്നും ടെന്‍ഡര്‍ ക്ഷണിച്ചു. സാമ്പത്തിക ടെന്‍ഡറും, സാങ്കേതിക ടെന്‍ഡറും പ്രത്യേകം കവറുകളില്‍ സമര്‍പ്പിക്കണം. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ആശുപത്രിയുടെ ഓഫീസില്‍ നിന്നും പ്രവൃത്തിദിനങ്ങളില്‍ അറിയാം. ടെന്‍ഡര്‍ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഈ മാസം 30 ന് രാവിലെ 11 ന്. ഫോണ്‍ : 0468 2222364.