വിജയദശമി ആശംസകള്‍

അക്ഷരത്തെ വിഴുങ്ങിയ മനുഷ്യന്‍റെ തലയില്‍ കയറിയ പദമാണ് അറിവ് . അക്ഷരം അഗ്നിയാണ് സാഹിത്യം തപസ്യയും . ആദ്യാക്ഷരം നുകരുന്ന എല്ലാ നിര്‍മ്മല ഹൃദയങ്ങള്‍ക്കും ” കോന്നി വാര്‍ത്ത ഡോട്ട് കോമിന്‍റെ ” ആശംസകള്‍