ഇറച്ചിക്കോഴികൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക്

 

സംസ്ഥാന പൗൾട്രി വികസന കോർപ്പറേഷന്റെ (കെപ്‌കോയുടെ) ഉടമസ്ഥതയിലുളള ഫാമുകളിൽ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ഇറച്ചിക്കോഴികൾ (40-45 ദിവസം) വിൽപ്പനയ്ക്ക് തയ്യാറായി. താത്പ്പര്യമുളളവർക്ക് 0471-2478585, 9495000915 എന്നീ നമ്പരുകളിലോ നേരിട്ടോ ബന്ധപ്പെടാം